หมึกพิมพ์เทียบเท่า GEARPLUS TONER ตอนที่ 6.1 "มาตรฐาน"

มาตรฐาน สำคัญไฉน ตอนที่ 1

            ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับมาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่ทาง บริษัท ทวินบีฯ เลือกสรรค์จากโรงงานต่างประเทศเพื่อที่จะนำเข้าสินค้าเข้ามาให้ลูกค้า

ทุกท่านครับ

มาตรฐาน ISO 9001

             ISO 9001 นั้นมีหลาย VERSION ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งในปัจจุบันนั้นมาตรฐานจะอยู่ที่ ISO 9001:2008 และในอนาคตอันใกล้นี้ จะมี

VERSION 2015 หรือ ISO 9001:2015 ออกมาให้ปรับปรุงแก้ไขกัน  เรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ว่าทำไมต้องมี ISO 9001 กันด้วยละ

ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008

Quality Management System : QMS

ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ISO 9001 จึงเป็นระบบบริหารงาน "คุณภาพมาตรฐานสากล" แนวคิดสำคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพื่อ "ประกันคุณภาพ" ซึ่งเป็นระบบที่

ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า กระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอนและวิธีการทำงาน เพื่่อให้มั่นใจได้ว่าบุคลากรใน

องค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอน ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยต้อง มีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน มีการจดบันทึกข้อมูล รวมทั้ง

การตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไขข้อผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม

            ในปัจจุบันมาตรฐาน ISO 9001 จึงกลายเป็นเงื่อนไขหรือข้อกำหนดทางการค้าในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ และในประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไป

สู่การค้าในระดับสากลอีกด้วย   (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qatthailand.com/ISO%209001.html)

            ซึ่งทางโรงงานที่เรานำเข้า ตลับหมึกเทียบเท่าเข้ามานั้นมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับ ISO 9001 เป็นอย่างมาก


มาตรฐาน สำคัญไฉน ตอนที่ 2

            ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบมาตรฐานที่สำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอีกเช่นเคยครับ มาตรฐานตัวนั้นก็คือ ISO 14001

มาตรฐาน ISO 14001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2004

Environmental Management System : EMS

ISO 14001 คือ มาตรฐานระดับสากลสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) โดยมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อให้กรอบการทำงานสำหรับการจัดการผลกระทบด้านสิ่ง

แวดล้อมแก่ผู้บริหาร ระดับสูงขององค์กร

ISO 14001 มีแนวโน้มที่จะมีผลต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรการผลิตทุกแห่งในโลก เนื่่องจากได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ผลของ ISO 14001

ยังมีไปถึงเขตอุตสาหกรรมด้วย องค์กรใดก็ตามที่ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกิจกรรมวันต่อวันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องรับรู้ถึงมาตรฐาน ISO 14001

            เช่นเดียวกับ ISO 9000 มาตรฐาน ISO 14001 คือ ผลผลิตขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการทำให้ได้มาตรฐาน (ISO) ISO 14001 เป็นมาตรฐานสำ

หรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับกันในระดับสากล มาตรฐานแรกของโลก ในกลุ่มของมาตรฐาน ISO 14000 ISO 14001 คือมาตรฐานแท้จริง ซึ่ง

องค์กรทำการจดทะเบียนผู้เชี่ยวชาญคาดว่าผลกระทบของมาตรฐานนี้จะอยู่ เหนือมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งรู้จักกันทั่วโลกและเป็นที่นิยมมาก ISO 14001 วัดความ

สอดคล้องกันของ EMS ในองค์กรโดยเทียบกับข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้   (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.qatthailand.com/ISO%2014001.html)

            ซึ่งทางโรงงานที่เรานำเข้าตลับหมึกเทียบเท่าเข้ามานั้นมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นอย่างมาก

ขอบคุณข้อมูลบทความบางส่วนจาก Quality Alliance(Thailand)