หมึกพิมพ์เทียบเท่า GEARPLUS TONER ตอนที่ 6.3 "มาตรฐาน"

มาตรฐาน สำคัญไฉน ตอนที่ 5

            ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับระบบมาตรฐานอีก 1 ตัว ที่เราเห็นกันอย่างแพร่หลายในตอนนี้ แต่ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่

ทราบว่ามาตรฐานนี้คืออะไร นั่นก็คือ มาตรฐาน RoHS นั่นเองครับ (Restricton of the use of certain Hazardous Sudstances in EEE)

มาตาฐานRoHS

Restricton of the use of certain Hazardous Sudstances in EEE (RoHS)

             RoHS คือ ระเบียบการจัดการ การใช้สารอันตรายบางชนิดในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์  ซึ่งมาตรฐาน RoHS นั้น จะมี

การควบคุมปริมาณของ ตะกั่ว , ปรอท , แคดเมียม , แคดเมียม-6 , โพลีโบรมิเนทไบฟินิล (PBB) , โพลีโบรมิเนทไดฟินิลอีเทอร์ (PBDE)

ให้อยู่ในปริมาณที่ไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค อีกทั้งยังส่งผลให้ Recycle วัสดุนั้นๆ ได้ง่ายขึ้น และ เพื่อให้ได้วัสดุที่มีพิษน้อยลงในการ

Recycle เพื่อที่จะได้นำวัสดุเหล่านั้นมานำกลับมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากขึ้นนั่นเอง

            ซึ่งอาจมองได้ว่า มาตรฐาน RoHS นั้นมีเพื่อช่วยลดสารปนเปื่อนในสินค้า หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

            ซึ่งทางโรงงานที่เรานำเข้า

ตลับหมึกเทียบเท่า เข้ามานั้นได้มีการผ่านมาตรฐาน RoHS ลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยได้ครับ  ข้อมูลอ้างอิง www.iei.or.th  (สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย)


มาตรฐาน สำคัญไฉน ตอนที่ 6

            ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักสัญญลักษณ์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างมาก เพราะเจ้าสัญลักษณ์นี้สามารถพบเห็นได้บน กล่องโทร

ศัพท์มือถือ , Tablet , กล่องหมึกพิมพ์ เจ้าสัญลักษณ์นี้คือสัญลักษณ์ CE

สัญลักษณ์

             CE Marking หรือการประทับตรา   (ตัวอักษรย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า "Conformité Européene"  ซึ่งแปลเป็นภาษา

อังกฤษคือ "European Conformity") เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตาม

ข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU เพื่อให้ผู้บริโภคใน EU มีความมั่นใจถึงความปลอดภัยในการใช้

สินค้าและการจัดการตามมาตรการพิทักษ์ รักษาและลดผลกระทบที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อม

            ซึ่งสินค้าของเราคือ ตลับหมึกพิมพ์นั้นจัดอยู่ในหมวดที่ 4 คือ อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า หรือโวลต์ต่ำ ซึ่งรวม

ถึง อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบสำหรับการใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 50-1,000 โวลต์ หรือ 75-1,500 โวลต์ รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าจำนวน

มากที่ใช้ภายในประเทศและเชิงพาณิชย์ รายละเอียดปรากฏใน Directive 73/23/EEC ซึ่งยังมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนมกราคม 2540

            ทำให้เรามั่นใจได้ว่า สมารถนำ ตลับหมึก ของเราไปใช้ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐาน

ขอบคุณข้อมูลบทความบางส่วนจาก สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

ข้อมูลอ้างอิง http://news.thaieurope.net/content/view/2744/227/